ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងស៊ីប៊ីភីអិលស៊ី បានបញ្ជូនបុគ្គលិកទៅចូលរួមសិក្ខាសាលានៅខេមបូឌា ១៩ មិថុនា ២០១៩

Posted in: Blog | On Friday, June 14, 2019

អនុវត្តផែនការសកម្មភាពឆ្នាំ ២០១៩ របស់សមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនង និងអប់រំសាធារណៈរបស់សមាគមបានផ្តួចផ្តើមសិក្ខាសាលាស្តីពី“ ការយល់ដឹងពីហានិភ័យ ការវាយតំលៃហានិភ័យ និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ” នៅថ្ងៃទី ១៩ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៩ នៅសណ្ឋាគារកាំបូឌីយ៉ាណារាជធានីភ្នំពេញ។ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងស៊ីប៊ីភីអិលស៊ីបានបញ្ជូនបុគ្គលិកចំនួន ៧ នាក់ចូលរួមសិក្ខាសាលានេះក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ទទួលយកចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ថ្មីៗក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពឱ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀត។