CB Insurance

CB Insurance Cambodia

Insurance Cambodia

Personal Insurance Cambodia

Commercial Insurance Cambodia

Auto Insurance Cambodia

Medical Insurance Cambodia

Accident Insurance Cambodia

Home Insurance Cambodia

Property Insurance Cambodia

Engineering Insurance Cambodia

Contractor all risks Insurance Cambodia

Erection all risks Insurance Cambodia

Machinery breakdown Insurance Cambodia

Boiler & pressure vessel Insurance Cambodia

Contractor plant & equipment Insurance Cambodia

Electronic equipment Insurance Cambodia

Liability Insurance Cambodia

Marine Insurance Cambodia

Aviation Insurance Cambodia

Miscellaneous Insurance Cambodia

Specialty Insurance Cambodia

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងស៊ីប៊ីភីអិលស៊ី បានបញ្ជូនបុគ្គលិកទៅចូលរួមសិក្ខាសាលានៅខេមបូឌា ១៩ មិថុនា ២០១៩

Posted in: Blog | On Friday, June 14, 2019

អនុវត្តផែនការសកម្មភាពឆ្នាំ ២០១៩ របស់សមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនង និងអប់រំសាធារណៈរបស់សមាគមបានផ្តួចផ្តើមសិក្ខាសាលាស្តីពី“ ការយល់ដឹងពីហានិភ័យ ការវាយតំលៃហានិភ័យ និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ” នៅថ្ងៃទី ១៩ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៩ នៅសណ្ឋាគារកាំបូឌីយ៉ាណារាជធានីភ្នំពេញ។ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ស៊ីប៊ី បានបញ្ជូនបុគ្គលិកចំនួន ៧ នាក់ចូលរួមសិក្ខាសាលានេះក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ថ្មីៗក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រងនិងដើម្បីពង្រឹងការធានារ៉ាប់រងឱ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀត។.