លេខទំនាក់ទំនងទាន់ហេតុការណ័
023 890888
ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង
ជាមួយយើង
ស្វែងរកពួកយើង

លេខទំនាក់ទំនងផ្នែកអតិថិជន

លេខទំនាក់ទំនងផ្នែកអតិថិជនរបស់យើងនឹងឆ្លើយតបរាល់សំណួរ ឬតម្រូវការរបស់ទាក់ទងលើធានារ៉ាប់រងទូទៅ។ បើសិនជាអ្នកចង់បានការផ្ដល់ប្រឹក្សាដែលល្អបំផុតសំរាប់ការធានា ឬត្រូវការស្វែងរកដំណើរការបច្ចុប្បន្នដែលសមហេតុផល លេខទំនាក់ទំនងនេះនឹងផ្ដល់យោបល់ និងនាំផ្លូវអ្នក។

មិនច្បាស់ថាតើគួរដាក់ស្នើការទាមទារសំណងឬទេ? ទទួលបានចម្លើយនៅទីនេះ

ដំណាក់កាលទាមទារសំណង

ដាក់ពាក្យបណ្តឹងទាមទារសំណង


នៅពេលដែលយើងទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីការទាមទារសំណងរបស់លោកអ្នក យើងនឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការពាក្យបណ្តឹងទាំងនោះភ្លាមៗដោយយោងទៅតាមព័ត៌មានទាំងអស់ដែលអ្នកបានផ្តល់អោយ ហើយយើងក៏បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មដ៏រហ័សទាន់ចិត្តជូនដល់លោកអ្នក។

ការវាយតម្លៃទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្តែងនៃព្រឹត្តិការណ៍


នៅពេលទទួលបានពាក្យបណ្តឹងទាមទារសំណងរបស់លោកអ្នក និងបន្ទាប់ពីស្វែងរកស្ថានភាពជាក់ស្តែងនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងរួច យើងនឹងបន្តធ្វើការវាយតម្លៃបន្ថែមទៅលើការគ្របដណ្តប់នានាដែលមានចែងនៅក្នុងគោលការណ៍ធានារ៉ាប់រងរបស់លោកអ្នក ហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងធ្វើដំណើរការដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹងទាមទារសំណងនោះដោយការជួសជុល ជំនួសថ្មី ឬធ្វើអោយដូចដើមវិញ។ យើងនឹងបន្តធ្វើការវាយតម្លៃបន្ថែមទៅលើការគ្របដណ្តប់នានាដែលមានចែងនៅក្នុងគោលការណ៍ធានារ៉ាប់រងរបស់លោកអ្នក ហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងធ្វើដំណើរការដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹងទាមទារសំណងនោះដោយការជួសជុល ជំនួសថ្មី ឬធ្វើអោយដូចដើមវិញ។

ការទូទាត់សំណង


នៅក្រោយពេលបញ្ចប់ការជួសជុល ជំនួសថ្មី ឬធ្វើអោយដូចដើមវិញរួច ការទូទាត់សំណងទាំងអស់នឹងត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុងការទូទាត់សងជំនួសអ្នកដោយគ្មានសាច់ប្រាក់។

សេវាកម្មក្រោយការទាមទារសំណង


យើងធ្វើការតាមដាន នឹងបន្តពង្រឹងសេវាកម្មទាមទារសំណងរបស់យើងអោយមានភាពលឿនរហ័សទាន់ចិត្ត ជាមួយនឹងការផ្តល់សេវាកម្មដែលប្រកបទៅដោយគុណភាពខ្ពស់ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវចិត្តរបស់លោកអ្នក។ ជាមួយនឹងការផ្តល់សេវាកម្មដែលប្រកបទៅដោយគុណភាពខ្ពស់ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវចិត្តរបស់លោកអ្នក។

ជាន់ទី២ អាគារភ្នំពេញថៅវ័រ ផ្ទះលេខ៤៤៥ មហាវិថីព្រះមុន្នីវង្ស ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Tel: +៨៥៥​ ២៣៨៩០៨៨៨

អ៊ីម៉ែល: claim@cbgeneral.vip