CB Insurance

CB Insurance Cambodia

Insurance Cambodia

Personal Insurance Cambodia

Commercial Insurance Cambodia

Auto Insurance Cambodia

Medical Insurance Cambodia

Accident Insurance Cambodia

Home Insurance Cambodia

Property Insurance Cambodia

Engineering Insurance Cambodia

Contractor all risks Insurance Cambodia

Erection all risks Insurance Cambodia

Machinery breakdown Insurance Cambodia

Boiler & pressure vessel Insurance Cambodia

Contractor plant & equipment Insurance Cambodia

Electronic equipment Insurance Cambodia

Liability Insurance Cambodia

Marine Insurance Cambodia

Aviation Insurance Cambodia

Miscellaneous Insurance Cambodia

Specialty Insurance Cambodia

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ស៊ីប៊ី ចេណឺរ៉ល អ៊ីនសួរេន

Posted in: Blog | On Tuesday, May 28, 2019

បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ស៊ីប៊ី ទាំងអស់ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញអំពីផលិតផលធានារ៉ាប់រង ទីផ្សារ និងការអនុវត្តពីអ្នកបណ្តុះបណ្តាលជំនាញក្នុងវិស័យផ្សេងៗ។ ធានារ៉ាប់រងទូទៅ ស៊ីប៊ី ផ្តល់ជូននេះជាវិធីសាស្រ្តនៃការពេញចិត្តការរក្សាទុកនិងការបង្កើនចំណេះដឹងអំពីការធានារ៉ាប់រងទូទៅ។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ តាមរយៈមូលនិធិសប្បុរសធម៌និងការខិតខំប្រឹងប្រែងស្ម័គ្រចិត្តរបស់បុគ្គលិកយើង ធានារ៉ាប់រងទូទៅស៊ីប៊ី ផ្តល់ជាថវិការដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាជារៀងរាល់ខែដើម្បីជួយកុមារទាំងអស់នៅកម្ពុជា។ ហើយយើងជាអ្នកជឿយ៉ាងមុតមាំថាការចូលរួមចំណែកវិជ្ជមានផ្តល់នូវផលប្រយោជន៍យូរអង្វែងដល់សង្គមដល់និយោជិកនិងក្រុមហ៊ុនរបស់យើង។