CB Insurance

CB Insurance Cambodia

Insurance Cambodia

Personal Insurance Cambodia

Commercial Insurance Cambodia

Auto Insurance Cambodia

Medical Insurance Cambodia

Accident Insurance Cambodia

Home Insurance Cambodia

Property Insurance Cambodia

Engineering Insurance Cambodia

Contractor all risks Insurance Cambodia

Erection all risks Insurance Cambodia

Machinery breakdown Insurance Cambodia

Boiler & pressure vessel Insurance Cambodia

Contractor plant & equipment Insurance Cambodia

Electronic equipment Insurance Cambodia

Liability Insurance Cambodia

Marine Insurance Cambodia

Aviation Insurance Cambodia

Miscellaneous Insurance Cambodia

Specialty Insurance Cambodia

ស៊ីប៊ី អ៊ីនសួរេនទទួលបានពានខង្វាន់ THE INSURANCE START-UP OF THE YEAR ពី INSURANCE ASIA AWARDS 2020

Posted in: Blog | On Friday, August 7, 2020

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ស៊ីប៊ី មានកិត្តិយសដែលត្រូវបានទទួលបានស្គាល់ពី Insurance Asia Awards 2020 និងទទួលបាននូវពានរង្វាន់ the Insurance Start-up of the Year។ នេះគឺជាការទទួលស្គាល់នៃសមិទ្ធិផលការងាររបស់យើងក្នុងរយៈពេលជាង២ឆ្នាំមកនេះ។ នៅក្នុងឆ្នាំនេះដែរ យើងខ្ញុំជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ពី Insurance Asia Awards។

ពានរង្វាន់មួយនេះ ជាមោទកភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ។ វាគឺជាសក្ខីភាព នៃការខិតខំប្រឹងប្រែង និងទេពកោសល្យរបស់ក្រុមការងារយើងការគាំទ្រពីម្ចាស់ភាគហ៊ុន និងការជឿទុកចិត្តពីអតិថិជនរបស់យើង។ យើងមិនដែលរួញរា និងបន្តខិតខំដើម្បីផ្តល់នូវការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការផ្តល់ការការពារដ៏ទូលំទូលាយដល់អតិថិជនរបស់យើង៕

https://insuranceasia.com/co-written-partner/news/insurance-asia-awards-presents-winners-in-its-first-ever-digital-awards-pres

អត្ថបទ៖ សុខ ប៉េងហ៊ាង