CB Insurance

CB Insurance Cambodia

Insurance Cambodia

Personal Insurance Cambodia

Commercial Insurance Cambodia

Auto Insurance Cambodia

Medical Insurance Cambodia

Accident Insurance Cambodia

Home Insurance Cambodia

Property Insurance Cambodia

Engineering Insurance Cambodia

Contractor all risks Insurance Cambodia

Erection all risks Insurance Cambodia

Machinery breakdown Insurance Cambodia

Boiler & pressure vessel Insurance Cambodia

Contractor plant & equipment Insurance Cambodia

Electronic equipment Insurance Cambodia

Liability Insurance Cambodia

Marine Insurance Cambodia

Aviation Insurance Cambodia

Miscellaneous Insurance Cambodia

Specialty Insurance Cambodia

វិស្វកម្ម

តើអ្វីជាការធានារ៉ាប់រងវិស្វកម្ម?

ការធានារ៉ាប់រងនេះ ផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយទៅក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងការសាងសង់ ដូចជាការសាងសង់ផ្លូវ សាងសង់ស្ពាន កំពង់ផែ ផ្លូវរូងក្រោមដី ទំនប់វារីអគ្គីសនី​ រោងចក្រ គម្រោងរោងចក្រថាមពល  គម្រោងអូសខ្សែកាប គម្រោងបំពង់បង្ហូរ ។ល។

ហេតុអ្វីជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ស៊ីប៊ី ?

ផ្តល់ជូននូវផលិតផលផ្នែកវិស្វកម្មយ៉ាងទូលំទូលាយ

ផ្តល់ជូននូវការការពារហានិភ័យទាក់ទងនឹងវិស្វកម្ម

កាត់តម្រូវធ្វើឡើងដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជន

ការធានារ៉ាប់រងការដ្ឋានសាងសង់

ការធានារ៉ាប់រងការដ្ឋានសាងសង់ ផ្តល់ជូនការធានារ៉ាប់រងលើគ្រប់ហានិភ័យទំាងអស់ លើកលែងករណីមិនធានា ដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ។

ស្វែងយល់បន្ថែម

ការធានារ៉ាប់រងលើការដំឡើងគ្រឿងម៉ាស៊ីន

ការធានារ៉ាប់រងដែលផ្ដល់នូវការធានាដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងពីការបាត់បង់ឬការខូចខាតដែលកើតឡើងភ្លាមៗឬមិនបានដឹងទុកជាមុន ចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងក្នុងកំឡុងពេលធានារ៉ាប់រងនឹងត្រូវបានផ្តល់សំណង។

ស្វែងយល់បន្ថែម

ការធានារ៉ាប់រងគ្រឿងចក្រនិងគ្រឿងម៉ាស៊ីន

ការធានារ៉ាប់រងការខូចខាតម៉ាស៊ីន ការធានារ៉ាប់រងផ្តល់នូវការធានារ៉ាប់រងដែលមានប្រសិទ្ធិភាពសម្រាប់ធានាលើសំភារៈធ្វើសំណង់ ទាំងស្រុង ឬក្នុងអំឡុងពេលថែទាំ។

ស្វែងយល់បន្ថែម

ការធានារ៉ាប់រងម៉ាស៊ីនចំហាយទឹក

ការធានារ៉ាប់រងម៉ាស៊ីនចំហាយទឹក ផ្តល់ការធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ចំហាយ ត្រូវបានប្រើជាធម្មតានៅក្នុងស្ថានីយ៍ថាមពលចំហាយនិង ដូចជារោងម៉ាស៊ីនក្រដាស វាយនភ័ណ្ឌ រោងចក្រធ្វើពីឈើ និងរោងម៉ាស៊ីនស្ករ។

ស្វែងយល់បន្ថែម

ការធានារ៉ាប់រងការខូចខាតម៉ាស៊ីន

ការធានារ៉ាប់រងការខូចខាតម៉ាស៊ីន ការធានារ៉ាប់រងផ្តល់នូវការធានារ៉ាប់រងដែលមានប្រសិទ្ធិភាពសម្រាប់ធានាលើសំភារៈធ្វើសំណង់ ទាំងស្រុង ឬក្នុងអំឡុងពេលថែទាំ។

ស្វែងយល់បន្ថែម

ការធានារ៉ាប់រងឧបករណ៍អគ្គិសនី

ការធានារ៉ាប់រងឧបករណ៍អគ្គិសនីផ្តល់នូវគ្រោះថ្នាក់នៅលើ “ហានិភ័យទាំងអស់” ដែលធានាការបាត់បង់ឬការខូចខាតភ្លាមៗឬមិនបានមើលឃើញទុកជាមុនដែលប៉ះពាល់ឧបករណ៍ធានារ៉ាប់រង…

ស្វែងយល់បន្ថែម